Liepājā aicina piedalīties dzīvnieku kapsētas lokālplānojuma publiskajā apspriešanā

No 4. augusta līdz 14. septembrim publiskajai apspriešanai ir nodota lokālplānojuma redakcija, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, paredzot Liepājā izveidot publiski pieejamu un mūsdienu prasībām atbilstošu dzīvnieku kapsētu.

Lokālplānojuma teritorija atrodas Liepājas pilsētas austrumu pusē, Zaļās birzs mikrorajonā ar kopējo platību 11,8 ha - starp 14. novembra bulvāri, Talsu un Pulvera ielu, informē Liepājas pilsētas Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Lokālplānojuma redakcija piedāvā  teritorijas funkcionālā zonējuma un apbūves noteikumu priekšlikumu, satiksmes organizācijas risinājumus, labiekārtojumu, inženierkomunikācijas, veicamo darbu kārtas  un citus nosacījumus dzīvnieku kapsētas izveidei.

Lokālplānojuma izstrādes pasūtītājs ir pašvaldība, kuras autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t. sk., kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu.

Līdz šim iedzīvotājiem ilgstoši nav iespēju likumīgi apbedīt dzīvniekus. Haotiski un dabas videi nepiemēroti dzīvnieku apbedījumi Liepājā ir izveidoti piekrastes kāpās pie Dienvidu kapiem.

Publiskajai apspriešanas dokumentiem ir pievienots arī Vides pārskats, kurā risinājumi vērtēti no ietekmes uz vidi viedokļa.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks trešdien, 19. augustā, plkst. 17.00 - J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolā, Alejas ielā 16, 2. stāva zālē.

Intresentiem sava dalība sanāksmē iepriekš jāpiesaka līdz 18. augustam, rakstot uz  e-pastu: anete.berzina@liepaja.lv vai zvanot pa tālruni: 63 404 723.

Ja interesentu skaits būs lielāks, kā atļauj šī brīža pulcēšanās ierobežojumi, tiks rīkota papildu sanāksme.

Publiskās apspriešanas sanāksmē 1. redakcijas izstrādātāji SIA "Reģionālie projekti" iepazīstinās ar lokālplānojuma risinājumiem un atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem, kā arī apkopos izteiktās piezīmes, ieteikumus, viedokļus, lai tos ņemtu vērā gala redakcijas sagatavošanā.

Ar lokālplānojuma materiāliem publiskās apspriešanas laikā ikvienam iespējams iepazīties Liepājas pašvaldības administrācijas foajē, Rožu ielā 6, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst. 18.00, piektdienās līdz plkst. 16.00).

Lokālplānojuma materiāli ir pieejami arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv - šeit, kā arī pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv, sadaļā Būvniecība/Pilsētas teritorijas plānošanas dokumenti.

Rakstiskus viedokļus un priekšlikumus līdz 2020. gada 14. septembrim var izteikt:
iesniedzot vai sūtot pa pastu Liepājas pilsētas būvvaldei, Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;
klātienē Liepājas pilsētas būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas laikā – trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00, iepriekš pierakstoties pa tālruni: 63 404 723;
elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – www.geolatvija.lv - šeit.

Normatīvie akti par teritorijas plānošanu nosaka, ka izstrādātie lokālplānojumi pirms to apstiprināšanas, ir jānodod publiskai apspriešanai, kas parasti notiek četras līdz sešas nedēļas. Šajā laikā tiek uzklausīti ne tikai iedzīvotāji, bet pieprasīti arī atzinumi no institūcijām, kuras sniegušas nosacījumus lokālplānojuma izstrādei.


Pievieno komentāru

Liepājā

Uz rekurzeme.lv pilno versiju