Rucavas novadā aktīvi nosaka apbalvojumu saņēmējus; Goda titulus piešķir Dzintrai Skrubei un Imantam Burģelim 4

Rucavas novadā šogad uz valsts svētkiem tika piešķirti 17 apbalvojumi. Kopumā iedzīvotāji iesniedza 212 anketas, sakot atzinības vārdus daudziem novada iedzīvotājiem.

Nominācija "Rucavas novada Goda rucavnieks" piešķirta Dzintrai Skrubei – par enerģiju, degsmi un neatlaidību Rucavas novada sabiedriskās dzīves ilggadējā organizēšanā un vadīšanā. Par mūža ieguldījumu izglītībā un Rucavas kultūras dzīves bagātināšanā. Par pašaizliedzību un nesavtību, veicot ikvienu aktivitāti. Par ilggadēju darbošanos Rucavas dramatiskajā kolektīvā. Par rucavnieku saieta un “3×3” nometnes organizēšanu Rucavā. Par aktīvu darbību Rucavas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzē un svētdienas skolā. Par Rucavas novada vecvārdu un folkloras popularizēšanu, vadot ekskursijas novada viesiem. Rucavas novada patriote, vēstīts Rucavas novada mājaslapā.

Savukārt "Rucavas novada Goda dunicnieks" godā tika Imants Burģelis – par spēju saglabāt optimismu, par spīti visām dzīves likstām. Par spēka vārdiem, veidojot piemiņas akmeni represētajiem pie Golgātas baznīcas. Par pašaizliedzīgu darbu, pildot šofera pienākumus, strādājot gan kolhozā, gan tagadējā pagasta pārvaldē. Par augsto atbildības izjūtu, vedot skolēnus, pagasta darbiniekus un iedzīvotājus. Par aktīvu darbošanos amatierteātrī un iesaistīšanos senioru pasākumos. Par laipnību, pacietību, sapratni un izpalīdzību. Dunikas pagasta patriots.

Rucavas novada Gada rucavnieks
Gunta Timbra – par mērķtiecību, neatlaidību, precizitāti pie grāmatas “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē” veidošanas. Paveiktais darbs ir nostiprinājis Rucavas vārdu vēsturē un daudzu rucavnieku dzimtās. Par ilggadēju ieguldījumu Rucavas novadpētniecībā un vēstures saglabāšanā, kas prasījis apbrīnas vērtu pacietību, meklējot faktus, detalizētu informāciju, vēsturiskās fotogrāfijas un apkopojot vietējo iedzīvotāju stāstus. Rucavas novada patriote.

Gunita Pričina – par drosmīgu un veiksmīgu piedalīšanos Latvijas Televīzijas konkursā “Īstenās latvju saimnieces” 2020. gadā, popularizējot Rucavas novadu valsts mērogā. Par Rucavas tradīciju, seno ēdienu, rucavnieku valodas, paražu un tautastērpa popularizēšanu, uzņemot novada viesus. Par laipnību, izpalīdzību un krietnu sava uzņēmuma darba veikšanu. Par tradicionālās kultūras saglabāšanu ģimenē un nodošanu nākamajām paaudzēm. Rucavas novada patriote.

Rucavas novada Gada dunicnieki

Sajūtu takas komanda – par interesantas un mūsdienīgas idejas realizēšanu Brūnu birzī, veidojot jaunu objektu vietējiem iedzīvotājiem un Dunikas pagasta viesiem. Sajūtu taka pilnīgi noteikti veicina Dunikas pagasta atpazīstamību ārpus novada robežām, piesaista vairāk novada viesu un ilgtermiņā veicinās šīs vietas izaugsmi. Par entuziasmu, neatlaidību, radošumu un lielo komandas darbu, veidojot aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vietu.

Rucavas novada uzņēmējs
Artis Ķūsis (ZS “Kluči”) – par enerģisku, zinošu, aktīvu un neatlaidīgu darbošanos savā bioloģiski sertificētajā lauku saimniecībā. Savā darbā Artis nebaidās ieviest ko jaunu un audzēt neierastas agrokultūras. Par spēju darboties dažādās nozarēs, tā veicinot arī citu lauksaimnieku darbu, piegādājot visu veidu lauksaimniecības tehnikas rezerves daļas. Par vēlmi mācīties un piedalīties semināros Latvijā un ārzemēs, kā arī gatavību dalīties ar iegūtajām zināšanām. Par izpalīdzību, atsaucību, laipnību saskarsmē ar līdzcilvēkiem. Par Rucavas vārda nešanu ārpus novada robežām. Par ģimeniskumu un nesavtību Rucavas baptistu baznīcas uzturēšanā. Īstens Rucavas novada patriots.

Māris un Ligita Tiļugi (ZS “Pauļi”) – par perspektīvas, mūsdienīgas zemnieku saimniecības “Pauļi” izveidi. Par pozitīvismu un progresīvu pieeju savam darbam, tā attīstīšanai. Par uzņēmību un augstu atbildības izjūtu, darot savus ikdienas darbus. Par trīs krietnu bērnu izaudzināšanu. Par aktīvu iesaistīšanos Dunikas pagasta pasākumos. Par izpalīdzību kaimiņiem. Dunikas pagasta patrioti.

Rucavas novada Goda ģimene
Olga un Alberts Ates – par dzīves un darba mūža atdošanu Rucavai. Par dēlos un mazbērnos ieaudzināto darba tikumu. Par spēku tikt galā ar visiem dzīves pārbaudījumiem. Par lielo mīlestību uz tehniku un konditoreju. Par lielo optimismu, sirsnību, atsaucību un aktivitāti. Rucavas novada patrioti.

Rita un Arturs Tiļugi – par saskanīgu kopā nodzīvotu dzīvi. Par dzimtas veidošanu un atbalstīšanu. Par trīs bērnu izaudzināšanu ar mīlestību pret savu dzimto vietu, jo tie ir palikuši saimniekot Rucavas novadā. Par atsaucību, izpalīdzību un aktīvu sabiedrisko darbību, iesaistot arī līdzcilvēkus Dunikas pagasta pasākumos. Savas dzīvesvietas patrioti.

Rucavas novada Pateicības

Sandrai Aigarei – par lielo un neatlaidīgo darbu pie Rucavas tradicionālās kultūrtelpas iekļaušanas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā un pie Rucavas baltā sviesta iekļaušanas ES aizsargāto produktu sarakstā. Par Rucavas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, zināšanu nodošanu nākamajām paaudzēm un tradīciju popularizēšanu valsts un starptautiskā mērogā. Par entuziasmu, drosmi, enerģiju un radošumu, izveidojot vienu no atpazīstamākajiem tūrisma objektiem Rucavas novadā – tradīciju namu “Zvanītāji”. Par gadskārtu svētku, meistarklašu, vasaras skoliņu organizēšanu ilgu gadu garumā. Par ierosinājumu un sniegto iespēju rucavniecēm darināt tautastērpu pašu rokām. Rucavas novada patriote.

Dainai Brīvkalnai – par ilggadēju un profesionālu darbu, izglītojot audzēkņus pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”. Par izcilu profesionalitāti bērnu lasītprasmes veidošanā, atrodot pareizāko pieeju ikvienam. Par pozitīvo un mierpilno attieksmi pret bērniem. Par atbalstu, atsaucību un sirsnību ikdienā. Par pašaizliedzīgu sava darba veikšanu un lielisku sadarbību ar kolēģiem. Rucavas novada patriote.

Agritai Vorobjovai – par atbildīgu un kvalitatīvu darbu daudzu gadu garumā, iepriecinot rucavniekus un Rucavas viesus ar ļoti gardiem pīrāgiem un smalkmaizītēm. Par pozitīva Rucavas tēla veidošanu un popularizēšanu. Par laipnību, atsaucību un izpalīdzību. Rucavas novada patriote.

Sergejam Hmeļņickim – par piedalīšanos grāmatas “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē” tapšanā un novada vēstures pētīšanā. Par ilggadēju Rucavas novada pasākumu iemūžināšanu fotogrāfijās. Rucavas novada patriots.

Dzintrai Strungai – par profesionalitāti, augstu atbildības izjūtu, rūpēm un individuālu pieeju katram bērnam. Par ilggadēju darbu pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”. Rucavas novada patriote.

Kristīnei Janekai – par uzņēmību un augstu atbildības izjūtu, veidojot savas mājas un saimniecību, kas piedāvā vietējiem iedzīvotājiem daudzpusīgu produkciju. Par atsaucību, izpalīdzību, pretimnākšanu un pozitīvismu. Dunikas pagasta patriote.

Aijai Glužģei – par atsaucību, izpalīdzību un spēju sniegt atbalstu Dunikas pagasta iedzīvotājiem. Par spēju saplānot ikdienu, lai krietni audzinātu piecus bērnus, veiktu darba pienākumus un palīdzētu līdzcilvēkiem. Dunikas pagasta patriote.

Ligitai Ķervei – par precīzu un nevainojamu sava darba pildīšanu Covid-19 pandēmijas laikā. Par vientuļo un veco ļaužu iejūtīgu aprūpi mājās Dunikas pagastā. Par sirsnību, atsaucību un izpalīdzību. Dunikas pagasta patriote.

Lai respektētu valstī noteiktos ierobežojumus, apbalvojumu saņēmēji šogad tiek sumināti individuāli. Rucavas novada domes priekšsēdētājs, Jānis Veits, personīgi apsveic nominantus iepriekš sarunātā vietā un laikā.

Pašvaldība pateicas par iedzīvotāju atsaucību pieteikumu iesniegšanā, izvirzot kandidātus apbalvojumu saņemšanai. Šogad kopā saņemtas 212 anketas. Atzinīgi vārdi tajās teikti par daudziem novada iedzīvotājiem, jo tie ir devuši savu ieguldījumu novada pastāvēšanā, darbībā, sakoptas vides veidošanā vai bijuši atsaucīgi un izpalīdzīgi pret līdzcilvēkiem! Katram ir savs nopelns!

Pievieno komentāru

Komentāri 4

Skolnieciņš no svētmeža

Aizvadītajā dižvakarā mēs nosvinējām Latvijas Republikas dibināšanas gadadienu. Mūsu mīļajai Latvijai palika 102.gadi. Kaut gan Valsts svētki ir beigušies, tomēr saglabāsim cieņu, mīlestību un prieku arī pēc Valsts svētkiem. Latvija ir burvīga valsts! Godāsim savu Tēvzemi ne tikai svētku reizēs, bet arī ikdienā. Nedzīvosim aizvainojumā. Piedosim mūsu valdošo – politiķu, ierēdņu un alkatīgo uzņēmēju – kļūdas un noziegumus pret savu tautu. Piedosim mūsu valdībai tās kļūdas un noziegumus pret savu tautu. Lūgsim Latvju Dievus, lai Latvju Dievi palīdz mūsu valdībai apjēgt, pieņemt un izlabot pieļautās kļūdas. Kamēr mēs esam dzīvi, viss ir iespējams. Pateiksimies visvarenajiem Latvju Dieviem par sniegto mums dzīvību! Mēs esam Dievu bērni, svešiem kungiem mums nav jākalpo! Mēs esam brīvi! Būsim atbildīgi saimnieki savā zemē. Lai Latvju Dievi mums palīdz stiprināt sevi un savu valsti! Lai Latvju Dievi svēta mūsu sapņus un darbus! Lai Latvju Dievi pasargā mūs no ļauna! Lai Latvju Dievi stāv mums klāt!!!
Ar Dabas Mātes viedumu, Skolnieciņš no svētmeža [Latvju Dievu dēls]
©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-)
#Latvija #Tēvzeme #gribasspēks #degsme #brīvība #pagāni #DievuBērni

pirms 6 mēnešiem, 2020.11.19 15:43

andis zaļais vēja ģenerators

Ja dotu nomināciju ,,Lielākais ***", kurš tad to iegūtu!?

pirms 6 mēnešiem, 2020.11.19 17:37

bet

pēc anketu aizpildīšanas daudzuma var spriest, cik tas pasākum ir [ nozīmīgs ] novada cilvēkiem

pirms 6 mēnešiem, 2020.11.20 11:04

Guglis

Un ko tad tad aprunātājai Aigarei neko no pagasta neiedeva ?

pirms 6 mēnešiem, 2020.11.21 19:42

Rucavas novadā

Uz rekurzeme.lv pilno versiju